Double Wear

from reviews
Phấn phủ có thể điều chỉnh độ che phủ. Sử dụng như kem nền, hoặc phấn phủ trên lớp kem nền.

Đánh giá

Top