Sodium Hyaluronate

AKA Hyaluronic Acid, a ferment that is a powerful moisture magnet. Naturally Derived*

*Theo Tiêu chuẩn ISO 16128. Từ nguồn thực vật, nguồn khoáng sản phi dầu mỏ và/hoặc nước.

Top